原色皮帶列表
尺寸
(公分)
長度
90
長度
110
長度
120
長度
130
長度
140
長度
150
寬1.5 v v v v v  
寬2.0 v v v v v v
寬2.5 v v v v v v
寬3.0   v v v v v
寬3.5   v v v v  
寬4.0   v v v v  
義大利A級
寬3.0
  v v v v  
義大利A級
寬3.5
  v v v v v
義大利A級
寬4.0
  v v v v